Individuálny kurz

 

 

Korešpondenčný kurz

kritického  myslenia

a reflexnej komunikácie

pre individuálnych záujemcov

  

 

 

Cieľ kurzu

     Korešpondečný kurz "Kritické myslenie a reflexná komunikácia" naučí každého účastníka kvalitatívne ohodnotiť okamžitý stav jeho rozhodnutia. Následne ho naučí porovnávať kvalitatívny vývoj a dopady uskutočnených rozhodnutí. Na základe tejto spätnej väzby sa účastník naučí systematicky pristupovať k výzvam a k prekonávaniu prekážok. Naučí sa odhaľovať netransparentné konanie a komunikovať s okolím na základe vierohodnej argumentácie.

     Reflexná metóda je univerzálny nástroj pre systémová rozhodovanie a riadenie sociálnych procesov. Dá sa využiť pri akejkoľvek spoločenskej činnosti a ktorejkoľvek spoločenskej oblasti (školstvo, zdravotníctvo, priemysel, porady, nakupovanie, výber tímu a pod.). Dianie okolo nás je dôkazom, že množstvo rozhodnutí je nesystémových. Absentuje v nich kritické myslenie, spätná väzba a požadovaný rozsah poznania. Tieto skutočnosti ovplyvňujú správanie jednotlivcov a následne celej spoločnosti. Každý občan je súčasťou istého systému. Ten svojim správaním, konaním a rozhodovaním ovplyvňuje. Väčšina občanov je presvedčená, že jeho konanie je správne. Je tomu skutočne tak?

 

Priebeh kurzu 

     Individuálny korešpondenčný kurz (IKK) je rozdelený na dve časti. Na prípravnú (zoznamovaciu) a realizačnú.  Prípravnú fázu tvoria štyri úvodné konzultácie. Záujemca sa ich prostredníctvom dozvie o reflexnej metóde (ReMe) a o možnostiach analýzy osobných procesov. Hlavný cieľ tejto časti IKK je pripraviť si/zvoliť si situáciu, ktorú záujemca bude počas druhej, realizačnej časti, riešiť. Účasť v prípravnej fáze je bezplatná a pre účastníka nezáväzná.

 

Prípravná fáza

     Prípravnú fázu tvoria štyri konzultácie:

 • V prvej,  je nadviazaný úvodný kontakt a komunikácia so záujemcom. 
 • V druhej sa záujemca zoznámi so základnými pojmami a teoretickým základom Reflexnej metódy.
 • Tretia konzultácia má za cieľ pripraviť základ pre riešenie problémovej situácie/prekážky, ktorú  záujemca o IKK v tejto časti popíše a jednoznačne vymedzí priestor jej vplyvu.
 • Štvrtou konzultáciou je ukončená prípravná fáza. Jej výstupom je zo strany záujemcu presná špecifikácia požiadaviek pre riešenie projektu. Na strane konzultanta je vyhotovený systémový model, ktorého prostredníctvom bude v ďalšej časti IKK analyzovaná aktuálna situáciu a modelovaná forma možných správnych riešení a rozhodnutí.

     Je na osobnom rozhodnutí záujemcu, či sa rozhodne prijať ponuku na pokračovanie v realizačnej časti IKK.. Tú tvorí desať lekcií zameraných na praktické spracovanie projektu, vrátane zaškolenia na prácu s vyhotoveným systémovým modelom. Zaradenie do realizačnej časti je podmienené  uzatvorením zmluvy o dielo a uhradením poplatku za vykonanie diela.

     Účasť na kurze je možné začať plnením požiadaviek obsiahnutých v texte určenom pre  Prvú konzultáciu 

 

Proces realizácie

    Prechod do realizačnej časti kurzu podmieňuje úhrada kurzového poplatku. Poplatok zahŕňa:

 • prípravu lektora na riešenie projektovej úlohy zadanej záujemcom o individuálny korešpondenčný kurz (IKK);.
 • spracovanie návrhu dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom o vykonaní diela; 
 • odoslanie študijných podkladov, študijného plánu a publikácie "Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT" na adresu objednávateľa (účastníka kurzu);
 • desať e-konzultácií s lektorom smerujúcich k finalizácii vytipovaniej prípadovej situácie (konzultácie sú vedené výhradne formou e-komunikácie);
 • vyhotovenie systémového modelu pre projektovú úlohu, nastavenie V/V parametrov pre systémový štart a odladenie správania systému v zmysle riešenej projektovej úlohy;
 • jednu on-line komunikáciu prostredníctvom siete SKYPE v trvaní do 10 minút, alebo telefonický rozhovor v ekvivalentnom trvaní na zvolené telefónne číslo v sieti operátorov  pôsobiacich v SR;
 • diplom/certifikát o úspešnom absolvovaní korešpondenčného kurzu od patronátneho združenia pre účastníka, ktorý absolvuje kurz a vypracuje hodnotiacu správu o správaní ním spracovanej štúdie.

 

Prihlásenie

Záujemca o korešpondenčný kurz zašle na e-adresu: peter.jahn@mba-strategy.sk prihlášku/objednávku, v ktorej uvedie:

 • kontaktné údaje (meno a priezvisko,  telefón, e-mail)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú budú záujemcovi zasielané hmotné podklady pre samoštúdium a administratívne zabezpečenie;
 • návrh  procesu/ témy štúdie,ktoré budú produktom IKK a predmetom komunikácie s lektorom.

 

 Kontakty a informácie

Vedúci lektorského tímu: Peter Jahn

E-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk

Telefón: 0905 425 821

www: mba-strategy.sk