UA reme, analyzátor voľby

 

 

Návod na použitie aplikácie

UNIVERZÁLNY ANALYZÁTOR

Vstupné nastavenie: Voľba mojej strany alebo kandidáta. Je možné meniť

 

 

Voľne šíriteľná pracovná verzia aplikácie

UA reme na stiahnutie 

>TU< 

 

Univerzálnosť použitia.

Aplikácia v prezentovanej forme je nastavená pre výber strany / hnutia, ktorých ponuka je občanovi – voličovi najbližšia. Umožňuje porovnávať až 25 prejavov u piatich subjektov. Základné nastavenie je možné meniť. Vymazaním (vynulovaním) všetkých voliteľných údajov prejde analyzátor do nulového stavu. Aplikácia zostane bez ducha (bez života). To, že je pripravená „žiť“, signalizuje červené políčko v poli Nastavenie rozpätia bodového hodnotenia. K akému procesu alebo aktivite aplikáciu po oživení použijeme, záleží len od používateľa. Od subjektu, ktorý vloží doňho svoje know how. Potom pomôcka môže slúžiť na analyzovanie rôznych aktivít.  Napríklad správania konkrétnej osoby v určitom čase; sledovanie stavu produkcie; plnenie požiadaviek zákazníkov, ... Viac o možnostiach použitia nástrojov, ktoré sú predmetom ReMe (reflexnej metódy), nájde záujemca v publikácii Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT.

   

Dostupnosť aplikácie a práca s ňou.

Aplikácia UAreme je voľne dostupná v prostredí www. Je darčekom pre všetkých občanov sveta, ktorí chcú so svojím okolím komunikovať korektne, kriticky, bez emócií. Občanov, ktorých cieľom je hľadať CESTU, ktorá vedie k zachovaniu BYTIA A EXISTENCIE na tejto planéte. Títo ľudia majú právo aplikáciu šíriť v akejkoľvek forme s podmienkou, že ju nevyužijú komerčne.


V aplikácii je možné nastavovať (zmeniť/zmazať) sedem parametrov:
1. názov aktivity alebo sledovaného procesu (ľubovoľný text),

2. rozpätie hodnotenia (ľubovoľné celé nerovnaké čísla, hladina minima a maxima),
3. názov hodnoteného vplyvu alebo sledovaného prejavu (text, popis),
4. váhu – silu vplyvu (voliteľná hodnota v rozpätí 1 až 10, najsilnejší vplyv = 10),
5. pomenovanie procesu alebo aktivity (ľubovoľný text, zobrazí sa len 9 znakov),
6. hodnotu stavu vplyvu sledovaného procesu (celé číslo zo zvoleného rozpätia),
7. nastaviť hranice akceptovaných očakávaní (celé číslo zo zvoleného rozpätia).
 

Aplikácia je intuitívna. Aj neznalý používateľ sa dopracuje k cieľu použitím krokov pokus / omyl. Chybný krok je okamžite signalizovaný červeným podfarbením bunky, do ktorej boli zaznamenané chybné údaje. Výskyt chybného údaju v stĺpci voliteľných buniek signalizuje podfarbenie a text chybná hodnota v kontrolnom riadku analyzátora. Ten sa nachádza v jeho spodnej časti. Pod ním sú k dispozícii výstupy, ktoré odrážajú správanie sledovaného systému alebo aktivity. Analyzátor ponúka tri možnosti rovnocenného vyhodnotenia:


1. Vo forme číselných radov, ktoré zobrazujú:
• počet dosiahnutých hodnotiacich bodov (HB) u sledovaných subjektov;
• prepočítaný stav HB na ° Re (v tejto aplikácii ° Re = prepočtu na %);
• prepočítanú hranicu nastavených očakávaní na ° Re (= %).
2. Vo forme trajektórie, ktorej priebeh je porovnávaný s nastavenou hranicou požadovaného správania alebo očakávania.
3. Vo forme stavového grafu, ktorý je reflexiou na dosiahnutú hodnotu bodového ohodnotenia jednotlivých subjektov.
 

Zaznamenaný a získaný obsah analýzy je možné vytlačiť. Výstup v tlačenej forme obsahuje údaj o aktuálnom dni vytlačenej analýzy. Pretože prístup do obslužnej (programovej) časti analyzátora je blokovaný, obsah vytlačeného formulára ku konkrétnemu dátumu nie je možné zmeniť. Preto je takýto výstup vhodný ako podklad pre archivovanie údajov v sledovanom období.
  

Popis a určenie

Aplikácia je určená pre každého občana ako pomôcka, ktorá podporuje debatu na spoločnú tému. Pomôcka, ktorá okamžite odhalí nekorektný prístup, zavádzanie a manipuláciu Pre zoznámenie sa s ňou sme zvolili tému spoločnú mnohým ľuďom vo všetkých krajinách sveta. Nazvali sme ju: Voľba mojej strany alebo kandidáta. Veľakrát dáme svoj hlas v prospech niečoho, čomu nerozumieme, o čom nemáme takmer žiadne informácie. Svedomie káže v takom prípade nehlasovať!!! Nehlasovanie ale môže mať za následok zneužitie takéhoto rozhodnutia. Ako sa teda zachovať?
Aplikácia je určená voličom, ale núti aj strany odpovedať pri ich prezentácii na 21 položených otázok. Tie sondujú, čo užitočné program strany ponúka občanovi. Užitočnosť programu by mala mať dominantný vplyv na rozhodnutie sa: Komu dám svoj hlas! Položené otázky sú len odporúčaním hodným zamyslenia. Sú voliteľné. Preto je pomôcka navrhnutá tak, že všetko voliteľné je možné vymazať. Vtedy nastane stav, kedy aplikácia zostane bez života, bez DUCHA. Oživiť ju podľa vlastnej predstavy môže ktokoľvek. Kto tak urobí, vloží do nej odraz svojho Ja. Svoj vek, vzdelanie, vieru, pohlavie, ... Vloží do nej prienik mnohých vplyvov, ktoré rozhodnú o tom, koho občan zvolí, o čom je ochotný debatovať. V tom je zmysluplnosť tejto pomôcky, ktorá nás núti kriticky myslieť, poznávať a zamyslieť sa:
 

„Či to, čo konám, je správne a prečo konám tak, ako konám!?“
 

 

Všetkým vám, ktorí ste si tento darček otvorili, prajem príjemnú zábavu a potešenie s ním. V prípade, že darček vás neoslovil, nevracajte mi ho. Ani ho nezahadzujte. Podarujte ho, prosím, niekomu inému. Neviete, komu môže byť užitočné to, čo v danom okamžiku vy vnímate ako nepotrebné pre vás.


Peter Jahn,
Králiky, 29.1.2016  

Voľne šíriteľná verzia ITB reme na stiahnutie     >TU<

 

 

Spoločenská hodnota


UA reme, analyzátor voľby