LIPY, n.f.

                 Fond LIPY, neinvestičný fond,

vznikol za účelom združenia peňažných prostriedkov  na podporu projektu 

Konráda SCHMIDTA  a Petra JAHNA.

  

Fond LIPY, neinvestičný fond

UKONČIL SVOJU ČINNOSŤ

dňom 1.11.2022

 Prehľad činností vykonávaných po dobu trvania fondu s uvedením vzťahu k účelu fondu  

Činnosť fondu bola zabezpečená a riadená Správnou radou fondu a správcom fondu. Fond s vonkajším okolím komunikoval prostredníctvom webovej brány: https://www.mba-strategy.sk/sk/zlozka.php?content=193. Aktivity fondu negatívne ovplyvnili dve udalosti: Vojna na Ukrajine a smrť filantropa Konrada Schmidta 14.4.2022. To malo za následok, že nadšenie priateľov „Konniho“ a vyznávačov filozofie „UBUNTU“ upadlo. Jednotná filozofia sa rozdrobila. Potrebné finančné zdroje na realizáciu projektov, ktorých cieľom malo byť implementovanie kritického myslenia do procesov súvisiacich s mierom, priateľstvom, toleranciou a porozumením sa nepodarilo získať. Torzom snaženia, a úspechom správnej rady vedenej jej správcom, bolo nadviazanie kontaktu s priateľmi Konrada Schmidta, ktorí boli a sú nápomocní pri realizácii jeho poslednej vôli:

 

a)  získanie povolenia k výsadbe líp v mieste bojiska pri Verdune (Francúzko);

b)  získanie povolenia k umiestneniu pamätnej tabule v mieste vysadenia stromov;

c)  vytvorenie spoločného „Epitafu“ združenia BFP-new energy, priateľov Peace stafete 1989 a priateľov združených prostredníctvom fondu Lipy, n.f., ako vyjadrenie úcty Konnimu dielu a aktivitám v prospech mieru, priateľstva a porozumenia.


Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov boli, a naďalej sú, všetky aktivity súvisiace s naplnením poslednej vôle Konniho hradené z vlastných finančných zdrojov správcu (cesty do Nemecka, výroba pamätnej tabule, udržiavanie webovej brány, preprava sadeníc Králických líp a ich výsadba). 

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste svojou spoluúčasťou podporili, a ktorí i v budúcnosti budete podporovať myšlieky a ideály zanechané Konnim a cieľmi fondu LIPY. 

Na Králikoch 3.11.2022,

Peter Jahn správca (likvidátor) fondu

 

Cieľom projektu bolo:

              1.  Splniť vianočné želanie Konniho 

              2.  Splniť želanie Petra pre rok 2022 

  

Pridaj sa, zoznám sa, nebuď ľahostajný. 

 

Iba my ľudia, nie ako jednotlivci, ale ako celok, máme, keď sa spojíme, neuveriteľnú moc!

 

To je dôvod, prečo vznikol fond LIPY

 

Spojiť 7 000 občanov EU,aby mladí pasžieri ZEME mohli napraviť to zlé, čo sme im my starší nechtiac pripravili.

     

1.

Projekt "KONNI"

Musí nás byť aspoň 1 000

Potom  môžeme spoločne  Konnimu splniť jeho vianočné želanie a  niečo naviac, čo je zmysluplné pre celú ZEM.

 

2.

Projekt "PETER"

Musí nás byť aspoň 2 000

Potom môžeme spoločne naplno rozbehnúť všetky formy osvety a vzdelávania podporujúcich kritické myslenie, podľa REME, a filozofiu UBUNTU.

 

3.

Projekt "MLADÍ"

Musí nás byť aspoň 4 000

Potom môžeme spoločne pripraviť všetko pre to, aby sme pomohli mladý priekopníkom založiť si neziskovú organizáciu, ktorá bude pokračovať v nami naštartovanej aktivite. Aktivite, ktorú dal do pohybu idealista Konni svojím vianočným želaním. Len ak sa pridáš bude mať  toto všetko zmysel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *